ภาษาไทย ป.1

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Share

Share

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครอบคลุมเนื้อหาแบบเรียน

พยัญชนะไทย
สระไทย
สระอี สระอา สระ อู
สระเอ สระแอ
สระโอ สระไอ สระใอ
สระเอีย สระเออ สระอือ
สระเอือ สระเอะ สระแอะ
อักษรไตรยางค์
วรรณยุกต์
มาตราตัวสะกด (ตรงมาตรา)
มาตราตัวสะกด (ไม่ตรงมาตรา)
คำควบกล้ำ
อักษรนำ (อ นำ ย, ห นำ ย)
คำคล้องจอง
ประโยค
แบบทดสอบ


ทั้งหมด 99 หน้าพร้อมเฉลย

Powered by MakeWebEasy.com